domingo, 27 de noviembre de 2011

Repaso para el examen de matemáticas de la primera evaluación

Números enteros

Conceptos básicos
Concepto de opuesto
Valor absoluto (Jose)   Valor absoluto (Proyecto Descartes)
Comparación de números enteros
Suma de números enteros 1 Suma de números enteros 2 Suma de más de dos números enteros
Multiplicación y división
Signos de las potencias ( Introducción)
Prioridades entre la suma, resta, multiplicación,división y potencias de números enteros 
Combinadas con enteros 1
Coordenadas ( marcar) 
Coordenadas 1 ( identificar )
                                                                         Múltiplos y divisores


                                                                       Potencias

Prioridades
Potencias (básico)
Potencias de exponente 1 y 0
Potencias de exponentes negativos
Si no te salen bien estas demostraciones no pierdas demasiado tiempo con ellas; hay aspectos más importantes.
Potencias de exponentes negativos. Demostración. Ampliación
Potencias de exponente 0. Demostración. Ampliación
Potencias de exponentes negativos 1
Ejercicios con potencias guiado
Ejercicios con potencias
Potencias de 10 1 ( básico)

jueves, 24 de noviembre de 2011

Un día de exposiciones y alegría

Un día de exposiciones y alegría, la luz de la pintura impresionista, Renoir, Monet, Pisarro, Degas; la luz de una exposición inesperada de fotografía ; la luz de los campos electromagnéticos que ilumina y alegra nuestra
inteligencia con interesantísimos experimentos, y curiosísmas obras que buscan en un fantástico cóctel entre
ciencia y arte hacernos patentes las ondas invisibles que nos circundan; la luz de un fantástico día de anticiclón junto al Mediterráneo, nuestro querido mar, que tanto amara el pintor  Sorolla; y la luz de la alegría de una jornada de otoño que parecía un sueño de verano, de compañerismo, de juegos y amistad.domingo, 20 de noviembre de 2011

Deberes de Navidad de chino

中过人不过圣诞节, 但是他们过两个新年。阴历新年和阳厉新年。阴历新年是最重要的。阴历新年也叫春节。

Zhōng guòrén bú guò shèngdànjié, dànshì tāmen guò liǎng gè xīnnián. Yīnlì xīnnián hé yáng lì xīnnián. Yīnlì xīnnián shì zuì zhòngyào de. Yīnlì xīnnián yě jiào chūn jié.


据说在很久很久以前有一只巨大的怪物名字叫做年。
Jùshuō zài hěn jiǔ hěn jiǔ yǐqián yǒu yī zhī jùdà de guàiwù míngzi jiàozuò nián.

它生活在很深很深的大海里,并且很爱睡觉。它一睡就是365天。
Tā shēnghuó zài hěn shēn hěn shēn de dàhǎi lǐ, bìngqiě hěn ài shuìjiào. Tā yī shuì jiùshì 365 tiān.

可是当它在第365天的晚上醒过来的时候,它就要游到海边寻找食物。那时它会吃掉它所看到的一切。

Kěshì dāng tā zài dì 365 tiān de wǎnshàng xǐng guòlái de shíhòu, tā jiù yào yóu dào hǎi biān xúnzhǎo shíwù. Nà shí tā huì chīdiào tā suǒ kāndào de yīqiè.

人们都非常害怕它,他们都会提前背着装食物的袋子躲到深山里藏起来。
Rénmen dōu fēicháng hàipà tā. Tāmen dōu huì tíqián bēi zhe zhuāng shíwù de dàizi duǒ dào shēn shān lǐ cáng qǐlai.
只有一个老妇人没有躲。因为她的老伴儿病的很重,他躺在床上动不了了。
Zhǐyǒu yī gè lǎo fù rén méiyǒu duǒ. Yīnwei tāde lǎobànr bìng de hěn zhòng, tā tǎng zài chuáng shàng dòng bùliǎo le.
傍晚时分,老太太正在包饺子。这时在他们家的门外出现了一个老乞丐。
Bàngwǎn shí fēn, lǎo tàitài zhèngzài bāo jiǎozǐ. Zhè shí zài tāmen jiā de mén wài chūxiàn le yī gè lǎo qǐgài.
老乞丐快要饿死。老太太给他饺子吃。他一边擦着嘴一边问老太太为什么村子里一个人也没有。老太太跟他讲怪物的事。
Lǎo qǐgài kuài yào è sǐ. Lǎo tàitài gěi tā jiǎozǐ chī. Tā yībiān cā
zhe zuǐ yībiān wèn lǎo tàitài wèi shénme cūn zǐ lǐ yī gè rén yě méiyǒu. Lǎo tàitài gēn tā jiǎng guàiwù de shì.
乞丐叫老太太给他红色的纸和布。他把红纸贴在门框上,又将红布围在身上,然后又把自己的竹拐棍用红纸卷好。
Qǐgài jiào lǎo tàitài sòng gěi tā hóngsè de zhǐ hé bù. Tā bǎ hóng zhǐ tiē zài ménkuàng shàng, yòu jiāng hóng bù wéi zài shēnshàng, ránhòu yòu bǎ zìjǐ de zhú guǎi gùn yòng hóng zhǐ juǎn hǎo.
“年“ 来了,想要把乞丐一口吞下。但发现乞丐手中的竹棍点燃,点燃的竹棍发出“劈劈啪啪”的爆炸声。

Nián lái le, xiǎngyào bǎ qǐgài yī kǒu tūn xià. Dàn fāxiàn qǐgài shǒu zhōng de zhú gùn diǎnrán. Diǎnrán de zhú gùn fāchū pī pīpā pā de bàozhà shēng.

这回年可再也不敢来岸上吃人了。原来年不是什么都不怕的,它最害怕的是红颜色和那些声音。就这样年被赶跑了。

Zhè huí nián kě zài yě bù gǎn lái ànshàng chī rén le. Yuánlái nián búshì shénme dōu bù pà de. Tā zuì hàipà de shì hóng yánsè hé nà xiē shēngyīn. Jiù zhèyàng nián bèi gǎn pǎo le.

自那以后每逢接近年要苏醒的日子,也就是春天要来到的日子。人们就会穿上红色的衣服,把红纸贴在门框上,并且做饺子吃,还要放爆竹。
Zì nà yǐhòu měi féng jiējìn nián yào sūxǐng de rìzi , yě jiù shì chūntiān yào láidào de rìzi. Rénmen jiù huì chuānshàng hóngsè de yīfu, bǎ hóng zhǐ tiē zài ménkuàng shàng bìngqiě zuò jiǎozǐ chī, hái yào fàng bàozhú.


La página que podéis consultar es chino-china

viernes, 18 de noviembre de 2011

Repaso para la preparación del examen de Ciencias Naturales


Teoría atómicaTeoría atómica 1


Iones

Fusión solar. Energía de las estrellas
Fin de las estrellas


Galaxias


INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA ATÓMICA
Átomos. Vídeo explicación y ejercicios
Introducción a la teoría atómica
Iones. Vídeo explicación y ejercicios
Iones 1. Ejercicios
Iones 2. Ejercicios
ASTRONOMÍA
Astronomía 1
Galaxias, la Vía Láctea. Video explicación y ejercicios
Galaxias, nebulosas, nebulosas planetarias, constelaciones. Reconocimiento
Galaxias, nebulosas, nebulosas planetarias, constelaciones. Reconocimiento 1
Origen de las estrellas. Vídeo explicación y ejercicios
Fin de las estrellas. Vídeo explicación y ejercicios ( Nebulosas planetarias, enanas blancas, supernovas, estrellas de neutrones, púlsars, agujeros negros)
Gigantes rojas. Vídeo explicación y ejercicios

PLANETAS
Mercurio ( vídeo de clase)       Mercurio ( bits)   Mercurio ( vídeo y ejercicios)
Venus ( vídeo de clase)   Venus (bits)   Venus ( vídeo y ejercicios)
Marte ( vídeo de clase)   Marte (bits)   Marte ( vídeo y ejercicios)
Júpiter ( vídeo de clase) Júpiter (bits)
Sistema solar. Reconocimiento de fenómenos geológicos, planetas y satélites

METEOROLOGÍA

Capas de la atmósfera Propiedades de la atmósfera Tipos de nubes
Algunos tipos de nubes
Tipos de frentes Frentes fríos y cálidos Ciclo de una borrasca ( Prentice Hall)
Depresiones y borrascas Anticiclones
 Rayos ( National Geographic)   Formación del rayo 1 Formación del rayo 2 Formación del rayo 3

Previsión del tiempo ( nivel alto)


INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CAPAS DE LA ATMÓSFERA
Pulsa aquí
ALGUNAS WEBS QUE HEMOS UTILIZADO PARA EXPLICAR LA LECCIÓN
Capas de la atmósfera ( Educaplus)
Velocidad de las partículas al cambiar la temperatura (Ministerio de Educación español)
Cambios de estado  (Ministerio de Educación español)
Estados de la materia ( Universidad de Colorado)
Medición de densidades (Ministerio de Educación español)
Densidad (Universidad de Colorado)
Espectro electromagnético
Espectro electromagnético 2
Rayos X
TÈCNIQUES D'ESTUDI

El nostre esforç i estudi diari són bàsics per aconseguir els millors resultats possibles. Volem ajudar-vos a ser eficients i productius, consulteu i practiqueu amb aquestes pàgines. Descobriu quines són les tècniques d'estudi més apropiades a vosaltres i poseu-les en pràctica. Veureu com els fruits són satisfactoris!

domingo, 6 de noviembre de 2011

Volkswagen junior Cup 2011

L'equip format per alumnes de Sisè i Primer d'ESO de La Miranda, va sortir sense cap derrota de la Volkswagen cup junior 2011. Llàstima que tot i no encaixar cap gol i obtenir una victòria i dos empats, no es varen poder classificar pel diumenge.
Van demostrar un gran joc d'equip liderat pels professors Juan Carlos i Marcel de l'àrea d'Educació Física i amb l'ajuda de l'alumne de 4t d'ESO Dani Carracedo.

 

Pulsa este hipervínculo si quieres ver una miniatura de las fotos para poder seleccionar la que te interese.

sábado, 5 de noviembre de 2011

Jugando y pensando con partículas subatómicas

De Jugando y pensando con partículas subatómicas
Aquí registramos algunas de vuestras soluciones a los problemas que os plantea la Universidad
de Colorado sobre partículas cargadas. Hemos incluido también algunas variaciones no previstas
en el programa que hemos considerado especialmente imaginativas y creativas. Nos alegra ver que sois capaces de divertiros de manera inteligente, disfrutar con juegos que imitan la física y que nos obligan a pensar en conceptos tan evolucionados como átomos, antimateria o aceleradores de partículas. El juego, la creatividad y la inteligencia están íntimamente relacionados y sólo tienen el límite de la fantasía y vuestra fantasía no tiene límites.

Contruyendo puentes

De Construyendo puentes