lunes, 25 de junio de 2012


A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DELS NOSTRES ALUMNES

Els informen que l’Escola de Música de La Miranda, sota la coordinació de la professora de música Srta. Bela , realitzarà classes de piano de nivell bàsic elemental, grau mitjà i grau superior, durant el proper mes de juliol, dins i fora de l’horari escolar.
En el cas d’estar interessats entreguin la pestanya adjunta a la secretaria de l’escola.

Rebin una cordial salutació.

Equip pedagògic d’Institució La Miranda

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom de l’alumne/a...............................................................................................................
Curs.................. Telèfon de contacte....................................................................................


                    Data                                                          Signatura


A LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS DE NUESTROS ALUMNOS

Los informamos que la Escuela de Música de La Miranda, bajo la coordinación de la profesora de música Srta. Bela, impartirá clases de piano de nivel básico elemental, grado medio y grado superior, durante el próximo mes de julio, dentro y fuera del horario escolar.
Si estuvieran interesados les rogamos tengan la amabilidad de entregar la pestaña adjunta en la secretaría de la escuela.

Reciban un cordial saludo.

Equipo pedagógico de la Institución La Miranda


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre del alumno/a
Curso .................. Teléfono de contacto ............................................... .....................................


                     Fecha                                              Firma

No hay comentarios:

Publicar un comentario